1. Главная
  2. Наталья Волкова
  3. Hasheket shenish'ar

Наталья Волкова

Hasheket shenish'ar

Наталья Волкова - Hasheket shenish'ar

Ha-iti ke-iveret le-or ha-yom
May-rov ha-higayon lo nishar makom
Ro-edet le-yadcha
Ve-hasam she-be-od lo nigmar
Noshemet li mimcha ve-hata'am kvar mar

Ha-mabat acher ve-hakor choder
Ata mistater, et goofi shover
Ha-mabat acher ve-hakor choder
Eich od yom over bli neshima

Layila ba le-at, ha-z'man ne-etzar
Layila ve-ata ha-sheket sh-nishar
Rega echad noffelet it'cha be-soff hamischak

Ve-rak ha-sheket sh-nishar

Ba-erev shoov chomeket me-harechov
Mitoch ha-afella menassa lachashov od ktzat alleycha
Overet od daka aroka she-margisha k'mo netzach
Ve-rek biladecha

Ha-mabat acher ve-hakor choder
Eich od yom over bli neshima

Layila ba le-at, hazman ne-etzar
Layila ve-ata ha-sheket sh-nishar
Rega echad noffelet it'cha be-soff ha-mischak
Ha-z'man ne-etzar
Layila ve-ata ha-sheket sh-nishar
Rega echad noffelet it'cha be-soff ha-mischak

Ve-rak ha-sheket sh-nishar